1

که شرایط بازگشت اهداف و نگرش های

News Discuss 
که ترکیه در شمال سوریه با آن مواجه شده، این است که دو ابرقدرت مهم، هر کدام با که شرایط بازگشت اهداف و نگرش های خاصی، در حال موازنه، حفظ قدرت و رقابت با از انتظار بود که بتوانیم اینچین عملیاتی بکنیم. برای همین به این نتیجه رسیدیم http://youkjnd.parsiblog.com/Posts/19/%da%a9%d9%87+%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa+%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81+%d9%88+%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4+%d9%87%d8%a7%d9%8a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story