1

کدینگ نرم افزار حسابداری

News Discuss 
هدف از کدینگ حساب ها در نرم افزار حسابداری چیست؟ · استاندارد سازی فرمت طبقه بندی حساب‌ها و کاهش خطای انسانی در محاسبات · افزایش دقت و سرعت در تهیه ... نرم افزار حسابداری بهترین راه برای کدینگ حسابداری است. البته برای اینکار می توان از نرم افزارهایی همچون اکسل https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/1159058-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story