1

Facts About فهرست بها ابنیه 1401 Revealed

News Discuss 
سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارھای عمرانی صنعت نفت شناسایی و طبقه بندی شوند و واحدھای اجرایی باید برای تھیه فھرست های بھای واحد مورد نیاز که برای آنھا فھرست بھای مصوب موجود نیست و ھمچنین ردیف ھای ستاره دار، نرخ های این فھرست را https://omigo.ir/post/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-1401-[%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86]-6k6q

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story