1

احکام وضو Options

News Discuss 
کسانی که اهل خمس هستند زندگی بابرکت و نورانی خواهند داشت، قرآن کریم در آیه ۱۰۳ سوره توبه می‌فرماید که خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ: ای پیغمبر از اموالشان صدقات را بگیر؛ در اینجا منظور از صدقات، خمس و زکات نیز است نه آن صدقه‌ای که ما در اصطلاح فکر http://bridgejelly71%[email protected]/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FWiki.darkusblack.com%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA_%25DA%2586%25D8%25B1%25D8%25A7_1_%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586_%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584_%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D9%2585%25D

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story