1

رقابت و تخصیص بهینۀ فضا در مراکز خرید

News Discuss 
تحقیق خود با نام «رقابت و تخصیص بهینۀ فضا در مراکز خرید» توضیح میدهند چرا توسعهدهندگان مراکز خرید تمایل دارند ترکیبی از فروشگاههای رقیب را در مرکز داشته باشند. یافتههای تحقیق حاکی از تأثیر معنیدار متغیرهای محیط فیزیکی مجتمع تجاری و تمایل مشتریان به ماندن در مجتمع بر موفقیت مجتمع https://IranStuds.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story