1

Chlordiazepoxide

News Discuss 
کلردیازپوکساید یکی از بنزودیازپین های پرمصرف است که در درمان اضطراب و بیخوابی مؤثر است. کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین است. Chlordiazepoxide بر مواد شیمیایی مغز تاثیر می‌ گذارد که ممکن است در افراد با اضطراب نامتعادل شود. کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide) برای درمان اضطراب و ترک حاد الکل استفاده می‌ شود. همچنین برای http://travisxstg739.bravesites.com/entries/general/the-ultimate-guide-to-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DA%AF%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story